Dochádzka do MŠ - povinné predprimárne vzdelávanie

Dochádzka do MŠ:

 • Dochádzka do MŠ je pre predškolákov povinná, to znamená, že rodič bez ospravedlnenia nemôže nechať dieťa doma.
 • Dochádzka dieťaťa do MŠ bude evidovaná a v prípade, ak dieťa vynechá viac ako 5 dní v mesiaci, rodič musí dieťa ospravedlniť.
 • V čase školských prázdnin neprítomnosť dieťaťa sa nemusí dokladovať.
 • Ak zákonný zástupca dieťaťa nedbá o riadne plnenie povinného predprimárneho vzdelávania svojho dieťaťa, a neospravedlní vynechanie viac ako 5 dní v mesiaci, oznámi riaditeľka materskej školy túto skutočnosť príslušnému úradu práce sociálnych vecí a rodiny a v obci, v ktorej má zákonný zástupca dieťaťa trvalý pobyt.

Odklad a oslobodenie od plnenia predprimárneho vzdelávania:

Doteraz, ak dieťa nedosiahlo školskú zrelosť - nebolo na školu pripravené, podával rodič riaditeľovi základnej školy žiadosť o odklad. Ten sa po novom ruší. 

Ak dieťa po dovŕšení 6 rokov veku nedosiahlo školskú spôsobilosť, riaditeľka materskej školy rozhodne o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole ďalší školský rok. Zákonný zástupca dieťaťa musí predložiť v materskej škole:

 • Písomný súhlas príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie;
 • Písomný súhlas všeobecného lekára pre deti a dorast;
 • Informovaný súhlas zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia;

Riaditeľka materskej školy môže rozhodnúť o oslobodení od povinnosti dochádzať do MŠ v prípade ťažkého zdravotného stavu dieťaťa podložené písomný vyjadrením pediatra.

Júl 2022
 • Pon
 • Uto
 • Str
 • Štv
 • Pia
 • Sob
 • Ned
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
Najbližšie udalosti
Milí rodičia, odoberajte naše novinky

Prihláste sa k odberu aktualit a noviniek. Informujeme Vás o nových dôležitých oznamoch našej materskej školy

* Odoslaním e-mailovej adresy súhlasíte s odberom noviniek
Panel pre prístupnosť

Prispôsobenie stránky podľa potreby