Povinné predprimárne vzdelávanie

Povinná materská škola pre 5 ročné deti:

Zákon č. 209/2019 Z. z. dopĺňa a mení zákon č. 245/2008 Z. z. ( školský zákon) a tento zákon č. 209 upravuje od tohto školského roka 2021/22  povinné predprimárne vzdelávanie.

S účinnosťou od 1.septembra 2021 je pre každé dieťa, ktoré dosiahne päť rokov veku do 31. augusta 2021, predprimárne vzdelávanie povinné.

Na povinné predprimárne vzdelávanie sa budú detí prijímať od školského roku 2021/2022.

 • Žiadosti do škôlky o prijatie budú musieť byť písomné, budú sa predkladať od 1.mája do 31. mája. Súčasťou žiadosti je údaj o povinnom očkovaní.
 • Zákonný zástupca ( rodič)  je povinný podľa § 28 a) zákona č. 209/2019 prihlásiť dieťa na povinné predprimárne vzdelávanie, ak tak neučiní, pôjde podľa § 5 ods. 16 novely zákona č. 596/2003 Z. z. o nedbanie o riadne plnenie.
 • Povinné predprimárne vzdelávanie v materskej škole trvá 1 školský rok ( je to posledný školský rok pred vstupom do ZŠ – predškoláci).
 • Povinné predprimárne vzdelávanie plní dieťa formou pravidelného denného dochádzania v pracovných dňoch v rozsahu najmenej štyri hodiny denne, okrem času školských prázdnin; tým nie je dotknuté právo tohto dieťaťa zúčastňovať sa na predprimárnom vzdelávaní aj v čase školských prázdnin.

 

Dochádzka do MŠ:

 • Dochádzka do MŠ je pre predškolákov povinná, to znamená, že rodič bez ospravedlnenia nemôže nechať dieťa doma.
 • Dochádzka dieťaťa do MŠ bude evidovaná a v prípade, ak dieťa vynechá viac ako 5 dní v mesiaci, rodič musí dieťa ospravedlniť.
 • V čase školských prázdnin neprítomnosť dieťaťa sa nemusí dokladovať.
 • Ak zákonný zástupca dieťaťa nedbá o riadne plnenie povinného predprimárneho vzdelávania svojho dieťaťa, a neospravedlní vynechanie viac ako 5 dní v mesiaci, oznámi riaditeľka materskej školy túto skutočnosť príslušnému úradu práce sociálnych vecí a rodiny a v obci, v ktorej má zákonný zástupca dieťaťa trvalý pobyt.

Odklad a oslobodenie od plnenia predprimárneho vzdelávania:

Doteraz, ak dieťa nedosiahlo školskú zrelosť - nebolo na školu pripravené, podával rodič riaditeľovi základnej školy žiadosť o odklad. Ten sa po novom ruší. 

Ak dieťa po dovŕšení 6 rokov veku nedosiahlo školskú spôsobilosť, riaditeľka materskej školy rozhodne o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole ďalší školský rok. Zákonný zástupca dieťaťa musí predložiť v materskej škole:

 • Písomný súhlas príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie;
 • Písomný súhlas všeobecného lekára pre deti a dorast;
 • Informovaný súhlas zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia;

Riaditeľka materskej školy môže rozhodnúť o oslobodení od povinnosti dochádzať do MŠ v prípade ťažkého zdravotného stavu dieťaťa podložené písomný vyjadrením pediatra.

 

Spádová MŠ a povinný zápis do MŠ:

 • Pre novoprijaté 5 ročné deti z obce Spišský Hrušov je materská škola spádová;
 • Pre 3 ročné deti spádová MŠ neplatí. Dieťa ktoré navštevuje materskú pred dovŕšením 5 roku veku, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, pokračuje v povinnom predprimárnom vzdelávaní v našej materskej škole;
 • Povinné predprimárne vzdelávanie plní dieťa v materskej škole v obci, v ktorej má trvalý pobyt ( spádová škôlka);
 • Tak ako sú v súčasnosti spádové základné školy, budú fungovať i spádové materské školy podľa miesta trvalého pobytu dieťaťa. Rodič môže pre dieťa zvoliť aj inú materskú školu než spádovú, ale je to podmienené dostatkom kapacít v materskej škole, ktorú si rodič pre svoje dieťa vybral;
 • Riaditeľka spádovej materskej školy je povinná prednostne prijať na povinné predprimárne vzdelávanie deti s trvalým pobytom v obci, ak je dostatočná kapacita;
 • Dieťa môže plniť povinné predprimárne vzdelávanie mimo obce, v ktorej má trvalý pobyt, na základe rozhodnutia riaditeľa materskej školy, do ktorej sa hlási. Riaditeľ materskej školy, do ktorej bolo dieťa prijaté, oznámi túto skutočnosť riaditeľovi spádovej materskej školy.
 • Zákonný zástupca dieťaťa, rovnako ako v prípade plnenia povinnej školskej dochádzky, bude musieť materskú školu pre dieťa, pre ktoré bude predprimárne vzdelávanie povinné hľadať dovtedy, kým ho do niektorej neprijmú. Ak tak neurobí, bude sa to podľa § 5 ods. 16 zákona č. 596/2003 Z. z. považovať za nedbanie o riadne plnenie povinného predprimárneho vzdelávania a bude sa postupovať podľa § 5 ods. 15 zákona č. 596/2003 Z. z.;

Júl 2022
 • Pon
 • Uto
 • Str
 • Štv
 • Pia
 • Sob
 • Ned
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
Najbližšie udalosti
Milí rodičia, odoberajte naše novinky

Prihláste sa k odberu aktualit a noviniek. Informujeme Vás o nových dôležitých oznamoch našej materskej školy

* Odoslaním e-mailovej adresy súhlasíte s odberom noviniek
Panel pre prístupnosť

Prispôsobenie stránky podľa potreby