Pravidelné poplatky v MŠ na šk. rok 2021/22

 1. Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov materskej školy ( školné):

Za pobyt jedného dieťaťa v materskej škole vo veku od 3  do 5 rokov ( výnimočne od 2 rokov) prispieva zákonný zástupca mesačne príspevok vo výške 10 € na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy. 

Na základe VZN č. 1/2019 o určení výšky finančných príspevkov v školách  a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Spišský Hrušov je od 1.1.2019 jednotná výška príspevku pre všetky deti v MŠ 10 €.

Príspevok sa uhrádza do 15. dňa  v príslušnom kalendárnom mesiaci a je možné uhradiť ho hotovosťou triednym učiteľkám ( s príjmovým dokladom o platbe) alebo na účet: s uvedením variabilného symbolu v tvare mesiac/rok a konštantného symbolu 0308, v poznámke meno a priezvisko dieťaťa                 

                                                   Číslo účtu: SK67 5600 0000 0034 0091 2002

       

 Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa:

 • ktoré má 1 rok pred plnením povinnej školskej dochádzky;
 • ak zákonný zástupca predloží riaditeľke školy doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi;
 • ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu;

       

Príspevok v materskej škole na základe rozhodnutia zriaďovateľa sa neuhrádza za:

 • dieťa, ktoré má prerušenú dochádzku do MŠ viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom; Zákonný zástupca dieťaťa je povinný predložiť riaditeľke materskej školy písomnú žiadosť o prerušení dochádzky a odpustenie školného poplatku ( na stiahnutie v tlačivách);
 • ktoré nedochádzalo do MŠ v čase školských prázdnin alebo bola prerušená prevádzka MŠ zapríčinená zriaďovateľom  alebo inými závažnými dôvodmi;
 • v prípade školských prázdnin uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného  príspevku;
 1. Úhrada poplatku za stravu  - stravná jednotka:

V zmysle VZN č.1/2019 obce Spišský Hrušov je výška príspevku na jedno jedlo 1,74 eur: desiata 0,38 €, obed 0,90 €, olovrant 0,26 €. Režijné náklady na úhradu prevádzkových nákladov zariadení školského stravovania sú vo výške 0,20 €.
Poplatok za stravu je potrebné uhrádzať do 15 - ého dňa v príslušnom kalendárnom mesiaci. 

 

 

Júl 2022
 • Pon
 • Uto
 • Str
 • Štv
 • Pia
 • Sob
 • Ned
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
Najbližšie udalosti
Milí rodičia, odoberajte naše novinky

Prihláste sa k odberu aktualit a noviniek. Informujeme Vás o nových dôležitých oznamoch našej materskej školy

* Odoslaním e-mailovej adresy súhlasíte s odberom noviniek
Panel pre prístupnosť

Prispôsobenie stránky podľa potreby